misja

NASZA MISJA

Upowszechniamy idee solidarności społecznej, równości i wzajemnej odpowiedzialności. Przywracamy zapomniane wartości sprawiedliwości, emancypacji i przyzwoitości w życiu społecznym. Zachęcamy do aktywności publicznej wszystkich niegodzących się z zastanym porządkiem. Dajemy odwagę i narzędzia do działania na rzecz lepszego świata. Wspieramy osoby już zaangażowane i pomagamy uczynić pierwszy krok wszystkim chcącym się zaangażować publicznie. Wskazujemy drogę początkującym działaczom sfery pozarządowej, osobom aktywnym w społecznościach lokalnych, młodzieży i studentom. Organizujemy szkoły dla aktywistów, szkolenia i warsztaty. Inicjujemy działania w przestrzeni publicznej.

NASZE CELE

— Propagowanie, upowszechnianie i ochrona praw człowieka, wolności i swobód obywatelskich oraz wiedzy na ich temat; — Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznawaną religię lub jej brak, pochodzenie, orientację psychoseksualną, przynależność narodową, niepełnosprawność, głoszone poglądy; — Promowanie tolerancji, dialogu społecznego i międzykulturowego. — Wspieranie równouprawnienia płci i tożsamości psychoseksualnych; — Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, usług medycznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i innych dóbr społecznych; — Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych oraz wspieranie aktywności obywatelskiej; — Prowadzenie i promocja edukacji poszerzającej wiedzę o przemianach zachodzących we współczesnym świecie; globalizacji i zasadach zrównoważonego rozwoju.

RÓWNAMY W GÓRĘ!